Toimitusehdot

Toimitusehdot

SOPIMUSEHDOT 1.1.2017 ALKAEN

Hyvä asiakas, tutustu jäljempänä eriteltyihin sopimusehtoihimme huolellisesti ja yhteistyömme sujuu kaikin puolin kitkattomasti.

1. Soveltaminen
Näitä ehtoja sovelletaan Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n ja asiakkaan väliseen henkilöstövuokrausta koskevaan sopimukseen. Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä, kun siitä on osapuolten kesken kirjallisesti tai suullisesti sovittu. Nämä ehdot sääntelevät vain Auranmaan ja asiakkaan välistä suhdetta, eikä niihin voi vedota kolmas taho. Näistä ehdoista voi poiketa vain kirjallisesti toisin sopimalla.
2. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy toimittaa työntekijän asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan ja vastaa työntekijän henkilöstökuluista kuten palkasta, sosiaalikuluista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n tieto välitetyn työntekijän työtaidosta, osaamisesta ja soveltuvuudesta tilattuun tehtävään perustuu koulu- ja työtodistuksiin, aiempien asiakkaiden kokemuksiin, sekä henkilökohtaiseen haastatteluun.
3. Asiakkaan tulee antaa Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle oikeat ja riittävät tiedot:
- työntekijältä edellytettävästä koulutuksesta, ammattitaidosta ja kokemuksesta, sekä työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioitavista asioista, kuten työntekijän terveydentilavaatimuksista.
- työntekijäkohtaisesti suoritettavista työtehtävistä, työntekopaikasta, tilauksen syystä ja kestosta, työskentelyajoista, työn erityispiirteistä, soveltamastaan työehtosopimuksesta tai muista asiakkaan käytännöistä, joilla voi olla vaikutusta vuokratyöntekijän palkkaukseen tai etuihin. Muutoksista näissä asioissa tulee ilmoittaa välittömästi myös asiakassuhteen aikana.
- ennalta tiedossa olevista työn keskeytyksistä jo tilauksen teon yhteydessä.
4. Asiakas sitoutuu noudattamaan
- työntekijän osalta työlainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja sovellettavaa työehtosopimusta. Asiakas vastaa työnjohdosta ja valvonnasta, sekä järjestelyihin liittyvistä työnantajavelvoitteista kuten asiakasta sitovien työsuojelumääräysten noudattamisesta.
- kohtelemaan työntekijää oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti suhteessa omiin työntekijöihin ja suhteessa muihin vuokratyöntekijöihin.
- vuokratyöntekijöiden osalta tasa-arvolakia, yhdenvertaisuuslakia, tietosuojaa koskevia lakeja sekä muutoin pidättäytymään työntekijän epäasiallisesta kohtelusta työntekijän valinnassa, tilauksen kestäessä sekä tilausta päätettäessä.
5. Työ suoritetaan tyypillisesti asiakkaan osoittamissa tiloissa ja asiakkaan osoittamilla työvälineillä sekä työmenetelmien mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että työntekijä perehdytetään työhön ennen työnteon aloittamista ja saa riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä. Asiakas antaa tekijälle työssä tarpeelliset erikoissuojavaatteet ja välineet (erikoisjalkineet, kypärät, käsineet, kuulo- ja hengityssuojaimet jne.), ja valvoo, että niitä käytetään. Asiakas vastaa, että työterveyshuoltolain mukaiset työpaikkatarkastukset on tehty työntekijän työpaikalla ja työpaikkaselvitys toimitetaan Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle sitä pyydettäessä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta lakisääteisestä työterveystarkastuksesta, mikäli työntekijän tekemä työ sitä aloittaessa tai myöhemmin olosuhteiden muuttuessa sitä edellyttää. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy veloittaa tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.
6. Asiakas antaa työntekijälle lain ja/tai työehtosopimuksen mukaiset tauot ja lepoajat. Työt tulee järjestää siten, että työntekijällä on mahdollisuus lain tai työehtosopimuksen mukaisiin lomiin, vapaisiin ja muihin poissaoloihin. Asiakas voi sopia työntekijän kanssa ylitöiden tekemisestä lain, työehtosopimuksen ja Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n kanssa sovittujen rajojen puitteissa. Asiakkaan tulee antaa Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle kaikki vuokratyönvälitykseen liittyvien työnantajavelvoitteiden täyttämistä varten tarvittavat tiedot kuten tiedot työtodistuksen laatimista, työaikakirjanpitoa ja vuosilomakirjanpitoa varten. Asiakas on velvollinen pitämään työpaikalla työtuntilistaa, johon vuokratyöntekijät merkitsevät työtuntinsa ja johon perustuen he ilmoittavat työtuntinsa palkanmaksua ja laskutusta varten. Asiakas on velvollinen seuraamaan merkittyjen tuntien oikeellisuutta ja huomautettava mahdollisista epäkohdista välittömästi Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajalle.
7. Sopimuksen aikana
- välitetyn työntekijän poissaolon sattuessa järjestää Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy, asiakkaan niin halutessa, sijaisen mahdollisimman pikaisesti. Poissaolosta on ilmoitettava Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajalle heti.
- mikäli toimitettu palvelu ei asiakkaan mielestä vastaa sovittua, on asiakkaan keskeytettävä työn suoritus ja ilmoitettava siitä Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajalle. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy pyrkii korjaamaan havaitut puutteet tai, asiakkaan niin halutessa, välittämään tilalle toisen työntekijän.
- laskutushinta on suullisesti, tai tarjouksessa kirjallisesti ilmoitettu tuntiveloitus suoritetuntien, tai muun sopimuksessa sovitun laskutusperusteen mukaisesti. Minimiveloitus on viisi (5) tuntia/päivä/henkilö ja viisi (5) kokonaista työsuoritepäivää. Poikkeuksista on sovittava Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajan kanssa tapauskohtaisesti. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy laskuttaa tehdyt suoritteet kuukauden välein, ellei toisin ole sovittu ja laskun maksuehto on 7 pv netto. Myöhästyneestä suorituksesta peritään kulloinkin voimassa oleva laillinen viivästyskorko. Arvonlisävero peritään kulloinkin voimassaolevan suuruisena. Sopimuksessa mainittuun laskutushintaan sisältyvät kaikki työntekijän sopimus- ja lakisääteiset kulut (palkat, palkkiot, verot, vakuutukset jne.).
- asiakas sitoutuu siihen, että ei ota Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n välittämää työntekijää suoraan omaan palvelukseensa sopimuskauden aikana. Jos näin kuitenkin tapahtuu, on Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä oikeus veloittaa järjestelykustannustensa kattamiseksi rekrytointipalkkio, jonka suuruus on 1 000 € per henkilö. Työntekijän työskenneltyä asiakkaalla 9 kuukautta yhtäjaksoisesti on asiakkaan mahdollista rekrytoida hänet ilman erillistä korvausta myös sopimusajalla. Henkilöstörekrytoinnista voidaan myös sopia erikseen.
- Auranmaan henkilöstöpalvelun välittämät työntekijät eivät saa sopimuskauden aikana vaatia/vastaanottaa asiakkaalle tehdystä suoritteesta mitään muuta korvausta suoraan asiakkaalta.
- Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ja sen välittämät yksittäiset työntekijät vastaavat välittömistä henkilö- ja esinevahingoista, jotka tekijä huolimattomuudellaan työssään asiakkaalle mahdollisesti aiheuttaa, pois lukien liikennevahingot. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ja/tai sen välittämät työntekijät /edustajat eivät vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulonmenetys, tuotannon keskeytys, tai muu niihin verrattavissa oleva vahinko. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n ja sen välittämien työntekijöiden/edustajien korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa ao. vastuuvakuutuksen korvausehtojen mukaan ja siitä vakuutuksesta suoritettavaan korvauksen määrään. Omaisuus, joka on Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n välittämän työntekijän asennettavana, valmistettavana, kuljetettavana, tai muutoin käsiteltävänä, tai huolehdittavana, tai muun toiminnan kohteena on aina asiakkaan vastuulla. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa velkaostoista, lainoista tai niihin verrattavista muista saamisista, mikäli asiakas sellaisia Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n välittämälle työntekijälle myöntäisi. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ja sen edustajat/välittämät työntekijät sitoutuvat pitämään salassa kaiken asiakkaan luona ja työssä tietoonsa tulleen.
- Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista keskeytyksistä, viivästyksistä, tai suorittamatta jättämisistä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa tilanne, jossa sopivaa työntekijää ei löydetä.
- Jos toista osapuolta haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai se asetetaan selvitystilaan, toisella osapuolella on oikeus purkaa tilaus välittömin vaikutuksin.
- Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata työntekijää edelleen ilman Auranmaan henkilöstöpalvelun suostumusta.
- Tästä sopimuksesta mahdollisesti Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n ja asiakkaan välille syntyneistä erimielisyyksistä pyritään sovintoon ensisijaisesti osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Ne erimielisyydet, joista ei näin päästä sopuun ratkaistaan EU-lainsäädännön mukaisesti Auranmaan henkilöstöpalvelun kotipaikan käräjäoikeudessa.
8. Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi.

AURANMAAN HENKILÖSTÖPALVELU OY www.auranmaa.fi janne@auranmaa.fi p. 040 7625691 ja antti@auranmaa.fi p.040 5092326.

Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy 2017, All Rights Reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.

OK, ymmärrän tai Lisätietoja
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän